Wat zijn onze opgaven?

Vanuit de ambities in het raadsprogramma en Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn de volgende opgaven te herleiden:

Leefbaarheid & Kernen

We streven naar sterke kernen en inwoners. Samenwerking tussen inwoners, burgerorganisaties, maatschappelijke organisaties en gemeente, geeft inzicht in wat er speelt, welke behoeften er zijn, wat goed gaat en wat beter kan. Er ontstaat een sterk netwerk van partners in en tussen de kernen. Gewoon samen doen! We steunen en stimuleren initiatieven vanuit de samenleving, onder andere door middel van het initiatievenfonds.

De gemeente wordt, nog meer dan zij al is, een betrouwbare, benaderbare en transparante partner voor de inwoners van Steenbergen. Bovendien willen we inwoners meer betrekken bij het maken van beleid en het nemen van besluiten. Het accountmanagement dat we voor de kernen en bewonersorganisaties willen inrichten, betekent een forse omslag in denken en werken. Vooralsnog vraagt het accountmanagement 0,5 fte capaciteit van onze ambtelijke organisatie.

Transformatie Sociaal Domein

We ondersteunen inwoners van Steenbergen die, tijdelijk of structureel, niet op eigen kracht kunnen wonen en deelnemen aan de samenleving, zonder werk en inkomen raken, of problemen ondervinden bij het opgroeien en opvoeden van kinderen.

Binnen de opgave Transformatie Sociaal Domein werken we aan een effectieve en efficiënte dienstverlening voor onze inwoners. Met een plan van aanpak Bedrijfsvoering werken we onder meer aan betere monitoring van en sturing op het sociaal domein, aan de hand van actuele beleid- en managementinformatie. We bouwen verder aan een goede samenwerkingsrelatie met onze maatschappelijke partners en de gemeenten in de regio. Wat betreft Jeugd hebben we vanuit het actieplan aandacht voor de relatie met huisartsen en het onderwijs. We zetten in op meer ambulante ondersteuning, waarmee we doorverwijzing naar zwaardere jeugdzorg willen voorkomen. De kwaliteitsimpuls Welzijn en de vorming van sociale wijkteams, zoals die in 2018 is gestart, krijgt in 2019 zijn volle beslag. Een duurzame oplossing voor het Jeugdhonk maakt ook deel uit van deze opgave. We stellen in 2019 en 2020 incidenteel middelen beschikbaar, om een structurele verlaging van de budgetten en een nieuw evenwicht in de begroting voor het sociaal domein te realiseren.