Wat mag het kosten?

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Sportbeleid en activering

209.584

238.572

246.546

246.546

246.546

246.546

Samenkracht en burgerparticipatie

2.106.199

2.189.846

2.503.957

2.488.660

2.453.363

2.460.363

Onderwijshuisvesting

704.750

727.126

731.228

718.917

716.030

710.637

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

691.302

676.898

776.596

776.596

776.596

776.596

Wijkteams

1.276.092

1.216.178

1.499.565

1.246.565

733.565

593.565

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

669.638

693.737

682.000

682.000

682.000

682.000

Maatwerkdienstverlening 18+

4.151.596

4.442.304

4.768.418

4.768.418

4.618.418

4.618.418

Maatwerkdienstverlening 18-

5.182.716

3.462.072

4.321.712

4.321.712

4.321.712

4.321.712

Geescaleerde zorg 18-

517.263

463.934

463.934

463.934

463.934

463.934

Volksgezondheid

877.820

1.229.888

1.129.902

1.129.902

1.104.902

1.104.902

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds

78.940

-

-

-

-

-

Mut.res.progr.mens en samenleving

25.400

-

-

-

-

-

Totaal lasten

16.491.301

15.340.554

17.123.858

16.843.251

16.117.066

15.978.673

Baten

Samenkracht en burgerparticipatie

-685.730

-637.602

-490.205

-490.205

-490.205

-490.205

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-28.511

-22.278

-27.250

-27.250

-27.250

-27.250

Wijkteams

-27.059

-31.568

-31.568

-31.568

-31.568

-31.568

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-17.386

-

-

-

-

-

Maatwerkvoorzieningen 18+

-50.000

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds

-8.281.360

-7.638.733

6.477

6.477

6.477

6.477

Mut.res.progr.mens en samenleving

-791.605

-223.755

-982.826

-697.690

-80.326

-80.326

Totaal baten

-9.881.651

-8.556.436

-1.527.872

-1.242.736

-625.372

-625.372

Saldo

6.609.651

6.784.118

15.595.986

15.600.515

15.491.694

15.353.301

Verbonden partijen

Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:

Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie.

Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst West-Brabant

De GGD heeft tot doel bij te dragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid van de achttien daarin deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in het algemeen en de collectieve preventie. Het samenwerkingsverband geeft in dat kader inhoud en uitvoering aan de voor de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Het openbaar lichaam heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. De Ambulancevoorziening heeft in 2012 aangegeven geen gemeentelijke bijdrage meer nodig te hebben. In de begroting is hiervoor dan ook geen raming opgenomen.