Wat zijn onze opgaven?

Vanuit de ambities in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en ons raadsprogramma zijn de volgende opgaven te herleiden:

Energietransitie

Door optimaal in te zetten op – en waar mogelijk gebruik van wind, water, zon, aardwarmte, restwarmte en/of biomassa willen we de ambitie van een energieneutraal Steenbergen realiseren. Naast de transitie van fossiele energie naar duurzame energie moet er versneld aangepast worden aan de klimaatverandering. Met behulp van klimaatadaptatie wordt Steenbergen klimaatbestendig. Ook inzet op de circulaire economie biedt kansen. Met een proactieve houding, regie voeren en door samenwerking aan te gaan in de regio en met inwoners en bedrijven verzilveren we kansen. Als gemeente zetten wij ons in voor deze transitie met de samenleving zonder de sociale aspecten hiervan uit het oog te verliezen.

Biodiversiteit

Voor de kwaliteit van de leefomgeving is de biodiversiteit van groot belang. Met de fysieke ontwikkelingen de afgelopen decennia is de biodiversiteit onder druk komen te staan. Biodiversiteit kan gebruikt worden als een indicator van de gezondheid van een ecosysteem. Biodiversiteit hangt nauw samen met de klimaat opgave. Als gemeente dienen we aan de voorkant aandacht te hebben voor de biodiversiteit bij de ontwikkelingen die uitgevoerd worden.

Integrale Veiligheid

De veranderingen in de samenleving, economische groei en de snelheid waarmee technologische ontwikkelingen zich voordoen brengen nieuwe of andere vraagstukken met zich mee op het gebied van integrale veiligheid. De opgave voor een veiligere leefomgeving en veilige kernen waarin onze inwoners zich veilig voelen ligt voor ons. Om deze opgaven te kunnen realiseren hebben wij in deze begroting ruimte vrijgemaakt voor strategische capaciteit op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de lokale en regionale economie. De sterke groei van het aantal arbeidsmigranten gaat ook gepaard met nieuwe vraagstukken. Het huisvestingsbeleid is op papier op orde, maar de praktijk is weerbarstiger. Waar huisvesten we grote groepen (tijdelijke) arbeidsmigranten? Wat betekent het voor de leefbaarheid in onze woonwijken, wanneer daar veel arbeidsmigranten verblijven? En als we streng handhaven, welke effecten brengt dat met zich mee? Binnen de opgave Arbeidsmigranten nemen we maatregelen op korte termijn, en herzien we in 2019 ons beleid, samen met (grote) werkgevers, huisvesters, uitzendbureaus, en mensen die het (be)treft.

Omgevingswet

Als we het hebben over de omgevingswet dan hebben we het over de transitie in het fysiek domein waar minder regels en meer vertrouwen meer ruimte moeten bieden voor initiatieven en maatwerk. De gemeente moet nieuwe instrumenten eigen maken en participeren en co-creëren met burgers en bedrijven. Ook moet het proces digitaal functioneren en waar mogelijk vergunningsprocessen verkorten en verminderen. Dit is een zoektocht voor elke gemeente. Het bepalen van de ambitie en implementatiestrategie is de eerste stap in een lange transitie die voor ons ligt. Wij starten met het opstellen van een Toekomstvisie. Deze geeft mede richting aan de Omgevingswet.