Wat zijn de ambities in het raadsprogramma Gewoon Samen Doen?

  • Wij gaan voor een groene gemeente. Biodiversiteit, een zo groot mogelijke variatie in flora en fauna neemt daarbij een belangrijke plaats in. We stimuleren onze inwoners en ondernemers hieraan een bijdrage te leveren.
  • Een veilige leefomgeving en het gevoel van veiligheid in onze kernen worden nog verder verbeterd. Het buitengebied krijgt daarbij bijzondere aandacht.
  • We staan voor een enorme uitdaging om te zorgen voor voldoende energieneutrale woningen voor alle doelgroepen.
  • Goede vervoersvoorzieningen zijn belangrijk voor Steenbergen. Wij zetten ons in om de bestaande voorzieningen in stand te houden.
  • Arbeidsmigranten vertegenwoordigen een grote groep in onze samenleving. Huisvesting, integratie, onderwijs en het voorkomen van uitbuiting van/voor deze inwoners vraagt om een passende benadering.
  • Steenbergen wil in 2040 energieneutraal zijn. Er wordt op dit moment nog maar weinig alternatieve energie opgewekt en dat willen we veranderen. Door in te zetten op wind, water, zon, aardwarmte, restwarmte en biomassa. Wij stellen ons proactief op en houden de regie zoveel mogelijk in eigen hand. Wij gaan onze inwoners en ondernemers nog meer stimuleren on hieraan bij te dragen en geven zelf het goede voorbeeld.
  • Wij bereiden ons goed voor op de Omgevingswet. De Toekomstvisie voor Steenbergen geeft onder andere richting aan de manier waarop we de Omgevingswet in de praktijk gaan brengen.
  • We nemen onze verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie.
  • Onze wijkteams zijn de “ogen en oren” van de gemeente. Steeds meer krijgen de wijkteams een rol in het signaleren van situaties die aandacht vragen. Dit vraagt om een doorontwikkeling van deze teams.
  • We willen goede voorzieningen bieden, zodat inwoners en ondernemers gestimuleerd worden om hun afval gescheiden aan te bieden.