Wat gaan we daarvoor doen?

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wanneer?

Energieneutraal Steenbergen in 2040

De Visie Energie en Ruimte wordt opgesteld en gaat richting geven aan de opgave Energietransitie.

Q2

Samen met de omgeving komen we tot een goede invulling voor de windmolens aan de Karolinadijk.

Q2

We omarmen initiatieven voor een energiecoöperatie in Steenbergen en haken daar bij aan waar mogelijk.

Q3

Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid loopt door tot eind 2019 en zal worden geëvalueerd.

Q4

We blijven de Stimuleringslening woningverbetering duurzaamheid, veiligheid en levensloopbestendigheid aanbieden.

Doorlopend

We stimuleren glastuinders om aardgasloos te produceren

Doorlopend

We steunen inwoners en ondernemers bij het omvormen van de bestaande woningen en bedrijven naar “gasloze” oplossingen. Dit doen we samen met partners, zoals bijvoorbeeld een woningstichting. We verkennen de mogelijkheden en verzilveren initiatieven. Daarbij kijken we hoe de legesheffing hieraan kan bijdragen.

Doorlopend

Een circulaire economie

We evalueren het project Omgekeerd Inzamelen en doen een haalbaarheidsonderzoek naar GFT - hoogbouw

Q2

We doen onderzoek naar de scenario’s voor uitbreiding van de milieustraat. Daarbij nemen we de mogelijkheden van seizoensgebonden openingstijden mee.

Q1

Klimaatbestendige gemeente

Samen met de bewoners initiëren we steenbreek in de wijken.

Q2

We doen een subsidieaanvraag voor een Tiny Forest.

Q1

Bevordering van de biodiversiteit

We stellen een plan op voor het vergroenen en verbloemen van de buitenruimte. Hierin nemen we de entrees en de verbloeming van de bermen mee.

Q1

De ontwikkeling van het Ravelijn / Stadspark krijgt zijn vorm en is iets waar Steenbergen trots op kan zijn. Biodiversiteit is een belangrijk element in de ontwikkeling.

Q4

Door een stresstest klimaatadaptatie wordt de lokale situatie in beeld gebracht. Eventuele verbeterlocaties worden benoemd en acties uitgewerkt.

Q4

De realisatie van de ecologische verbindingszones (zoals Cruijslandse kreken en de Steenbergse Ligne-Vliet) zal volgens planning worden uitgevoerd.

Doorlopend

Een goede voorbereiding van de Omgevingswet

Een implementatiestrategie van de Omgevingswet wordt bepaald.

Q2

De Landschapskaart zal worden uitgewerkt als onderdeel van de omgevingswet.

Q2

In stand houden vervoersvoorzieningen

We stellen een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan op en brengen de te nemen maatregelen in kaart.

Q4

Een goede integratie van arbeidsmigranten in de samenleving

We stellen een integraal beleidsplan op waarin alle aspecten worden meegenomen.

Q3

We onderzoeken kansrijke scenario’s voor Sunclass. Dit is in voorbereiding.

Q1

Een prettige, schone en veilige leefomgeving voor onze inwoners.

In het jaarlijks opgesteld uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving geven wij uitleg over de uitvoeringstaken van toezicht en handhaving.

Doorlopend

De buurtpreventieteams zijn belangrijk. We blijven ze dan ook steunen en faciliteren waar nodig.

Doorlopend

Het cameratoezicht in het centrum van Steenbergen blijft een belangrijk middel om zicht te houden op het centrum tijdens avond- en nachturen.

Doorlopend

We onderzoeken de mogelijkheid om bestaande, minder kwalitatieve bedrijfslocaties te verbeteren.

Doorlopend

We zetten in op het bouwen van 70 tot 100 woningen per jaar.

Doorlopend

Het beleid Woonwagencentra wordt vastgesteld en uitgevoerd.

Doorlopend

We actualiseren het Welstandsbeleidsplan

Q3