Wat zijn onze opgaven?

Vanuit de ambities in het Interbestuurlijk Programma (IBP) en ons raadsprogramma zijn de volgende opgaven te herleiden:

Economische Kracht 

Een krachtig economisch systeem op lokaal niveau als onderdeel van de (sub-) regio is onze uitdaging. Het succes van een krachtige economie wordt bepaald door een groot aantal factoren. Een goed functionerende arbeidsmarkt (arbeidsvraag, onderwijsaanbod en participatie), een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een actief en innovatief bedrijfsleven zijn hiervan in het oog springende voorbeelden. Maar ook mobiliteit, duurzaamheid en een kwalitatief woon- en leefklimaat zijn van invloed op de economische kracht van onze gemeente. De lokale economie van Steenbergen maakt een belangrijk deel uit maar is ook afhankelijk van de werking van het (sub-) regionaal economisch ecosysteem. Uitgaan van onze eigen economische kracht en ambities is belangrijk. Waar mogelijk verbinden en versterken we onze lokale ambitie met die van de regio. Als gemeente geven we het voorbeeld met een uitstekende en toegankelijke dienstverlening voor ondernemers. We staan in contact met ondernemers en steunen ze waar mogelijk.

wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Een sterke, toekomstbestendige lokale economie waar zowel de grote bedrijven als het MKB zich onderdeel van voelen.

Opstellen visie economische kracht gericht op die onderdelen die onze economie duurzaam, sterk en toekomstbestendig maken.

We gaan actief aan de slag met een onderzoek tot het mogelijk maken van een duurzaamheidspark.

In aansluiting op de toekomstvisie opstellen van een integraal PR- en marketingplan op.

We zetten steviger in op acquisitie (met hulp van onze regionale partners)

We stellen een aanbestedingskalender op en leggen ons inkoopbeleid beter uit aan lokale ondernemers 3. We brengen ons aanbod beschikbare kavels in beeld

We denken mee en ondersteunen initatieven om bestaande economische. voorzieningen in de kernen te behouden en waar mogelijk te versterken. Er wordt medewerking verleend aan een 2e supermarkt in Dinteloord (Karel Doormanstraat).

Subsidiemogelijkheden benutten

Goede afspraken over ontwikkeling bedrijventerreinen

Een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Ondersteunen van initiatieven en projecten vanuit het onderwijs op de Brabantse Wal.

Als gemeente hebben we een goede relatie met de ondernemers in gemeente
Steenbergen, zijn we toegankelijk en ondersteunen we initiatieven waar mogelijk.

Agrofood

De agrofoodsector is van groot belang voor de Steenbergse economie. De topsector Agrofood bestrijkt veel facetten van de markt. Boeren, telers, voedselproducenten, gewasveredelaars, machinebouwers en verpakkers, zij maken allen deel uit van de agrofoodsector. In Steenbergen zijn veel agrofoodbedrijven gevestigd, zoals op het AFC Nieuw Prinsenland en als gemeente met een groot areaal is de agrarische sector de grootste werkgever. De sector zorgt tevens voor verbindingen met andere sectoren zoals bijvoorbeeld biobased economy en logistiek. Belangrijke thema's op dit moment zijn: gezonde voeding, precisielandbouw, nieuwe teelten, inhoudsstoffen en biobased verpakkingen. De opgave Agrofood – die in de tweede helft van 2019 vorm krijgt- geeft invulling aan een integrale aanpak van projecten en activiteiten. Niet alleen voor Steenbergen maar ook de regio West-Brabant is de topsector Agrofood een belangrijke pijler om op te richten. De RWB en REWIN hebben dan ook mede hun focus gericht op deze sector en de innovatie daarvan.

wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Een goede verbinding tussen de opgave economische kracht en agrofood.

We overleggen met ZLTO en individuele ondernemers over mogelijkheden om lokale producten lokaal aan te bieden.

We initieren thematische 2 netwerkbijeenkomsten op het gebied van 'food'om partijen op basis van gedeelde belangen en belangstelling elkaar te laten (her)ontdekken

We focussen op het faciliteren en vermarkten van het lokale en regionale agrofood aanbod.

We stimuleren samenwerking tussen agrariers en verwerkende sector op het gebied van agrofood.

Benutten van de verbindingskansen tussen verschillende sectoren, zoals logistiek, biobased en maintenance.

We onderzoeken de bestaande en toekomstige verbindingskansen tussen logistiek, biobased en maintenance op Steenbergse en subregionale schaal

We zien toe op de naleving van de originele afspraken bij de realisatie van het AFCNP

We denken na over de toekomst van het AFCNP

Het thema agrofood wordt onderdeel van het economisch uitvoeringsprogramma

Effectindicatoren programma Economie, toerisme en recreatie

Voor dit programma zijn nog geen indicatoren opgenomen.