Wat mag het kosten?

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

Inkomensregelingen

6.763.693

6.932.011

6.677.712

6.681.850

6.685.850

6.685.850

Begeleide participatie

3.390.340

3.355.432

3.225.240

3.140.823

3.054.423

2.998.652

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds

-

-

116.000

27.847

-22.153

-5.153

Arbeidsparticipatie

2.718

26.751

2.674

2.674

2.674

2.674

Recreatieve havens

135.526

163.246

157.080

158.616

167.347

167.347

Openb.groen en (openlucht)recreatie

498.669

353.321

211.176

186.562

186.636

186.536

Economische promotie

91.653

139.472

126.925

90.971

90.971

90.971

Economische ontwikkeling

215.966

235.276

341.913

336.164

336.164

336.164

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

54.840

56.213

75.670

72.637

72.637

72.637

Mut.res.progr.economie.recr&toerisme

-

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

Totaal lasten

11.153.405

11.661.722

11.334.390

11.098.144

10.974.549

10.935.678

Baten

Inkomensregelingen

4.923.310

4.665.156

5.971.156

6.060.156

6.146.156

6.054.156

Begeleide participatie

-

-

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds

-

Recreatieve havens

9.196

9.050

9.050

9.050

9.050

9.050

Openb.groen en (openlucht)recreatie

249.141

18.225

18.225

18.225

18.225

18.225

Economische promotie

63.380

94.194

86.284

86.284

86.284

86.284

Economische ontwikkeling

-

-

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.169.893

403.450

403.450

403.450

403.450

403.450

Mut.res.progr.economie.recr&toerisme

579.529

172.133

69.298

69.298

69.298

69.298

Totaal baten

6.994.449

5.362.208

6.557.463

6.646.463

6.732.463

6.640.463

Saldo

-4.158.956

-6.299.514

-4.776.927

-4.451.681

-4.242.086

-4.295.215

Het bovenstaande overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het zogenaamde structurele saldo dient het bovenstaande saldo geschoond te worden van deze incidentele baten en lasten. Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma. Tevens wordt aangegeven wat het structurele saldo van dit programma is.

Overzicht incidentele baten en lasten

2020

2021

2022

2023

Openluchtrecreatie

Zuidwaterlinie

20.000

-

-

-

Lasten

Regionale toeristische samenwerking

Streekhuis Brabantse Wal (extra voor 2 jaar)

34.000

-

-

-

Lasten

Totaal incidentele lasten

54.000

-

-

-

Gedekt middels onttrekking aan reserves

-20.000

-

-

Baten

Totaal per saldo

34.000

Structureel saldo van dit programma

-4.742.927

-4.451.681

-4.242.086

-4.295.215

Verbonden partijen

Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:

Intergemeentelijke Sociale Dienst

De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de regionale uitvoering van de regelingen op het gebied van bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. De beleidsbepalende bevoegdheden blijven toebehoren aan de afzonderlijke gemeenten.

Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)

De WVS-groep heeft als missie dat zij als maatschappelijke organisatie mensen kansen biedt om zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen met als doel het vinden van regulier werk of werk in een (meer) beschutte omgeving. De WVS-groep voert haar missie uit in aansluiting op het gemeentelijke beleid van de in de gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten om de sociale werkvoorziening regionaal aan te pakken. De gemeente Steenbergen participeert dus om invulling te geven aan zijn wettelijke verplichting op een wijze die tevens leidt tot de realisatie van efficiencywinst.

Stichting SamenWerken

Binnen de Stichting SamenWerken zijn in samenwerking met het WVS Groep vanaf 1998 een aantal projecten ontwikkeld. De deelnemers worden geselecteerd uit de gemeentelijke bestanden van het cluster sociale zaken in het kader van de sociale activering en worden ingezet op grond van het W-deel van de Wet Werk en Bijstand. Het voordeel voor gemeenten en opdrachtgevers is dat door middel van de projecten meerdere doelstellingen worden bereikt: de sociale en werkgelegenheidsdoelstelling én de uitvoering van (gemeentelijke) werkzaamheden tegen acceptabele kosten.

Regio West Brabant, onderdeel NV Rewin

Het bevorderen van de werkgelegenheid in Westelijk Noord-Brabant en het versterken van de sociaal economische structuur van het voornoemd gebied.