Wat mag het kosten?

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Inkomensregelingen

7.201.949

7.132.270

6.932.011

6.936.074

6.940.212

6.944.212

Begeleide participatie

3.423.150

3.472.122

3.355.432

3.289.878

3.236.765

3.233.782

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds

-

-

-

-

-5.153

-5.153

Arbeidsparticipatie

2.684

2.803

26.751

2.751

2.751

2.751

Recreatieve havens

135.436

207.067

163.246

163.246

163.246

171.977

Openb.groen en (openlucht)recreatie

710.243

609.702

353.321

285.821

265.821

265.745

Economische promotie

83.830

100.353

139.472

139.472

104.472

104.472

Economische ontwikkeling

242.817

259.062

235.276

207.091

208.723

208.723

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

33.731

95.438

56.213

56.213

56.213

56.213

Mut.res.progr.economie.recr&toerisme

803.515

-

400.000

400.000

400.000

400.000

Totaal lasten

12.637.355

11.878.817

11.661.722

11.480.546

11.373.050

11.382.722

Baten

Inkomensregelingen

-5.082.086

-4.936.000

-4.665.156

-4.665.156

-4.665.156

-4.665.156

Begeleide participatie

1.045

-

-

-

-

-

Alg.uitk. En ov uitk.gemeentefonds

-3.242.440

-3.057.352

-

-

-

-

Recreatieve havens

-9.038

-9.050

-9.050

-9.050

-9.050

-9.050

Openb.groen en (openlucht)recreatie

-356.297

-218.062

-18.225

-18.225

-18.225

-18.225

Economische promotie

-118.110

-88.850

-94.194

-94.194

-94.194

-94.194

Economische ontwikkeling

-11.877

-

-

-

-

-

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-744.343

-3.450

-403.450

-403.450

-403.450

-403.450

Mut.res.progr.economie.recr&toerisme

-184.415

-271.099

-172.133

-69.299

-69.298

-69.298

Totaal baten

-9.747.562

-8.583.863

-5.362.208

-5.259.374

-5.259.373

-5.259.373

Saldo

2.889.793

3.294.954

6.299.514

6.221.172

6.113.677

6.123.349

Verbonden partijen

Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:

Intergemeentelijke Sociale Dienst

De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de regionale uitvoering van de regelingen op het gebied van bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen. De beleidsbepalende bevoegdheden blijven toebehoren aan de afzonderlijke gemeenten.

Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)

De WVS-groep heeft als missie dat zij als maatschappelijke organisatie mensen kansen biedt om zichzelf door middel van arbeid te ontwikkelen met als doel het vinden van regulier werk of werk in een (meer) beschutte omgeving. De WVS-groep voert haar missie uit in aansluiting op het gemeentelijke beleid van de in de gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten om de sociale werkvoorziening regionaal aan te pakken. De gemeente Steenbergen participeert dus om invulling te geven aan zijn wettelijke verplichting op een wijze die tevens leidt tot de realisatie van efficiencywinst.

Stichting SamenWerken

Binnen de Stichting SamenWerken zijn in samenwerking met het WVS Groep vanaf 1998 een aantal projecten ontwikkeld. De deelnemers worden geselecteerd uit de gemeentelijke bestanden van het cluster sociale zaken in het kader van de sociale activering en worden ingezet op grond van het W-deel van de Wet Werk en Bijstand. Het voordeel voor gemeenten en opdrachtgevers is dat door middel van de projecten meerdere doelstellingen worden bereikt: de sociale en werkgelegenheidsdoelstelling én de uitvoering van (gemeentelijke) werkzaamheden tegen acceptabele kosten.

Regio West Brabant, onderdeel NV Rewin

Het bevorderen van de werkgelegenheid in Westelijk Noord-Brabant en het versterken van de sociaal economische structuur van het voornoemd gebied.