Wat mag het kosten?

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Bestuur

1.166.396

1.605.712

1.582.061

1.562.830

1.572.101

1.572.251

Overhead

6.592.073

6.977.819

7.688.290

7.499.338

7.492.310

7.386.167

Burgerzaken

862.614

888.941

1.011.721

861.995

900.997

885.176

Treasury

15.529

18.200

18.200

18.200

18.200

18.200

Alg.uitk.en ov uitk.gemeentefonds

4.532

4.532

4.532

4.532

4.532

4.532

OZB woningen

359.077

375.190

384.899

380.383

380.383

380.383

Overige baten en lasten

-

279.601

174.076

306.119

505.136

655.625

Mutaties reserves

14.297.262

-

-

-

-

-

Totaal lasten

23.297.482

10.149.996

10.863.778

10.633.396

10.873.658

10.902.334

Baten

Overhead

-73.040

-52.271

-59.730

-59.730

-59.730

-59.730

Burgerzaken

-453.366

-430.068

-443.093

-443.093

-443.093

-443.093

Mut.res.progr.bestuur&dienstverlening

-542.029

-1.030.610

-

-

-

-

Treasury

-18.996

-59.732

-59.090

-58.217

-57.313

-57.313

Alg.uitk.en ov uitk.gemeentefonds

-20.853.135

-21.952.764

-35.255.830

-35.681.216

-36.064.502

-36.314.522

OZB woningen

-2.667.695

-2.762.693

-2.845.955

-2.875.955

-2.905.955

-2.935.955

OZB niet-woningen

-1.610.611

-1.660.538

-1.738.758

-1.758.758

-1.778.758

-1.798.758

Belastingen overige

-259.923

-156.676

-166.075

-166.075

-166.075

-166.075

Mutaties reserves

-14.550.975

-260.486

-1.239.555

-510.581

-412.170

-279.579

Totaal baten

-41.029.770

-28.365.838

-41.808.086

-41.553.625

-41.887.596

-42.055.025

Saldo

-17.732.288

-18.215.842

-30.944.308

-30.920.228

-31.013.938

-31.152.690

Verbonden partijen

Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:

West-Brabants Archief

Levert een bijdrage aan een efficiënte en effectieve borging van de digitale informatie voor de bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de toekomst. Daarnaast dient de organisatie te voorzien in het oppakken van nieuwe taken rondom het E-depot.

Regio West Brabant

Levert – in samenwerking met de gemeenten – een bijdrage bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken. In deze regeling zijn ondergebracht het SES (Sociaal Economische Samenwerking), KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer), Regiobureau Breda, Milieu & Afval Regio Breda, GGA (gebiedsgerichte aanpak) en het Mobiliteitscentrum West-Brabant.

Stichting Inkoopbureau West-Brabant

Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief, procesmatig en duurzaam gebied op het terrein van inkoop en aanbestedingen voor de zelfstandige gemeenten en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Investeringen

Product omschrijving

Bedrag investering

Kap.lasten jaar van investering

Kap.lasten structureel

afschrijvings-periode

2019

Vervanging back-up cluster incl. software

50.000

5.000

10.000

5 jaar

Vervanging losse servers

25.000

2.500

5.000

5 jaar

Vervanging schijvenkabinet

90.000

9.000

18.000

5 jaar

MS-SQL server en call licenties

20.000

2.000

4.000

5 jaar