Beleidsindicatoren

Naam Indicator

Beschrijving

jaar laatste meting

Vorige meting

huidige meting

gemeente < 25.000

Formatie

2017

6,61

0,15

Bezetting

2017

6,32

0,14

Apparaatskosten

2017

€ 506

€ 534

Externe inhuur

2017

13%

15%

Overhead

2017

12%

13%

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

2017

231,00

238,00

113,00

Harde kern jongeren

Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.

2015

0,60

0,60

0,40

Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

2017

0,90

0,60

0,70

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

2017

3,40

3,40

3,00

Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

2017

2,30

1,70

2,20

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

2016

4,00

4,90

3,50

Jongeren met delict voor rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

2015

0,78

0,78

0,84

Niet sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

2016

55,6

55,60

49,90

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

2017

3,39

3,44

1,29

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

2017

30,85

25,01

18,83

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsv-ers)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

2016

2,2

1,50

1,20

Melding kindermishandeling

Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.

niet bekend

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

2017

9,1

11,00

8,80

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

2017

1,3

1,3

0,9

Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

2017

niet bekend

0,3

0,50

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

2017

29

29

45

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

2017

41,4

41,1

47,7

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2017

127,1

125,4

147,1

Banen

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2017

464,4

456

627,9

Werkloze jongeren

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

2015

1,6

1,6

1,01

Netto Participatiegraad

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

2017

66,1

68,1

67,6

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

2017

23,9

22,3

21,9

Personen met een lopend re-integratietraject

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

2017

18,4

18

18,7

Kinderen in armoede

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2015

4,86

4,86

3,54

Omvang huishoudelijk restafval

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

2016

193

187

niet bekend

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

2016

18,2

19,5

niet bekend

Nieuw gebouwde woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

2016

3,4

12,9

8,2

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

2018

68,3

65,9

78,5

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

2015

12

12

7

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

2015

6

6

9

Gemiddelde WOZ waarde

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

2018

202

207

260

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

2018

663

672

690

Gemeentelijke woonlasten meerspersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

2018

745

757

766