Inleiding

Zoals in het financieel overzicht in de programmabegroting als is vermeld wordt het beleidskader voor Risicomanagement op dit moment herzien. Een goed risicomanagement is de komende jaren erg belangrijk. Om het risicobewustzijn te verhogen en de inventarisatie van risico's te actualiseren aan de ontwikkelingen zijn er workshops georganiseerd. Deze workshops zijn nog niet afgerond. Dit betekent ook dat voor de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in deze begroting nog is aangesloten op de inventarisatie uit de jaarstukken 2016. Nog voor de begrotingsbehandeling bieden wij u het nieuwe beleidskader en de uitwerking van de paragraaf aan.