Algemeen

Grondbeleid vormt geen einddoel van beleid maar moet meer worden beschouwd als een instrument ten behoeve van andere gemeentelijke beleidsvelden, zoals ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economische ontwikkeling, werkgelegenheid en milieu. In de op 29 januari 2009 door de gemeenteraad vastgestelde actualisatie van het grondbeleid wordt ingegaan op de instrumenten die ingezet kunnen worden om de doelen te behalen.