Inleiding

Mede naar aanleiding van wijzigingen in wet en regelgeving is het financieringsstatuut in 2016 aangepast.

De belangrijkste wijzigingen in het financieringsstatuut 2016 zijn:

- Schatkistbankieren

Per 10 december 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. De gemeente is verplicht om overtollige middelen, boven het zogenaamde drempelbedrag, te beleggen bij het rijk. Het is niet langer toegestaan om deze middelen uit te zetten bij de financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars. Decentrale overheden kunnen ook hun overtollige liquide middelen uitzetten bij medeoverheden. Voor dergelijke onderlinge kredietverlening geldt wel als voorwaarde dat er geen (verticale) toezichtrelatie mag bestaan tussen de betrokken decentrale overheden, in casu de provincie Noord Brabant. Een decentrale overheid houdt de mogelijkheid om leningen en garanties aan derden te verstrekken als dat gebeurt uit hoofde van de publieke taak.

- Verstrekken van garanties

Ten aanzien van het verstrekken van garanties is de bepaling opgenomen, dat hierbij zoveel gebruik gemaakt dient te worden van bestaande waarborgfondsen, om de risico ’s voor de gemeente zo laag mogelijk te laten zijn.

- Overige wijzigingen

De overige wijzigingen in dit statuut hebben met name betrekking op de huidige werkwijze met betrekking tot treasury.