Paragraaf duurzaamheid

Inleiding

In het programma Milieu en Ruimtelijke ordening is voor een overzicht van de concrete projecten en acties uit het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid voor 2018 een verwijzing opgenomen naar deze paragraaf.

In onderstaande tekst wordt hierop nader ingegaan.

Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018

Hierna volgt een overzicht van acties/projecten, die (mede) in 2018 op basis van het Uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd:

Communicatie:

De toepassing van het instrument Communicatie in het duurzaamheidsbeleid is zo belangrijk, dat dit als een afzonderlijk, alles overkoepelend thema, is opgenomen. Het gaat hierbij om communicatie in de breedste zin van het woord, dus zowel intern als extern. Door structureel en planmatig over duurzaamheid te communiceren, wordt gewerkt aan het vergroten van het intern en extern draagvlak en het gezamenlijk (met interne en externe partijen) realiseren van de duurzaamheidsambities.

Het volgende project wordt (mede) in 2018 uitgevoerd:

 • Plannen en uitvoeren communicatieactiviteiten Duurzaamheid

Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering

Door een duurzame bedrijfsvoering kan de gemeente zelf een bijdrage leveren aan het realiseren van haar ambities en daarnaast ook anderen inspireren door het goede voorbeeld te geven.

De volgende projecten worden (mede) in 2018 uitgevoerd:

 • Duurzaam inkopen en aanbesteden
 • Verduurzaming openbare verlichting
 • Energiebesparing en Duurzame Energieopwekking gemeentelijke gebouwen

Duurzaam ontwikkelen en bouwen

Bij het voorbereiden en invullen van ruimtelijke plannen speelt de gemeente een belangrijke rol. Zij bepaalt voor een belangrijk deel de kaders en is daarnaast verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte. Bij de daadwerkelijke realisatie van plannen is de gemeente meestal slechts een van de vele spelers. De gemeente kan met name communicatie inzetten om deze partijen te stimuleren om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Met het ondertekenen van het regionale Convenant Duurzaam Bouwen is een aangepaste invulling gegeven aan het thema Duurzaam ontwikkelen en bouwen uit de Duurzaamheidsnota. Het Convenant is gebaseerd op de toepassing van het instrument GPR waarmee de duurzaamheidsscore van gebouwen in beeld kan worden gebracht voor wat betreft materiaalgebruik, gezondheid en binnenmilieu, energie, water, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

De volgende projecten worden (mede) in 2018 uitgevoerd:

 • Continuering toepassing duurzaamheidsladder bij RO-initiatieven
 • Afstemming/samenwerking met woningcorporaties over duurzaamheid en invullen prestatieafspraken
 • Ondersteuning regionale initiatieven energiebesparing particuliere woningbouw
 • Communicatie duurzaam bouwen
 • Per te verkopen bouwkavel overwegen of de GPR-ambitie uit Convenant Duurzaam bouwen toegepast wordt
 • Borgen duurzaamheidsexpertise stedenbouwkundig overleg

Duurzaam beheren

Onder de noemer ‘afval is grondstof’ worden afvalstromen steeds beter gescheiden en vervolgens toegepast als brandstof of grondstof voor een nieuw proces. Daarnaast blijft afvalreductie een belangrijk streven.

De volgende projecten worden (mede) in 2018 uitgevoerd

 • Implementatie beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020
 • Opschoonactie zwerfafval
 • Verdere verduurzaming waterbeleid
 • Niet chemisch onkruidbeheer
 • Deelname boomfeestdag
 • Realisering ecologische verbindingszone
 • Uitvoeringsprogramma recreatie, erfgoed en natuur opstellen/uitvoeren, o.a. ter uitvoering van het Natuurbeleidsplan.

Duurzaam ondernemen/duurzame mobiliteit

Duurzaam ondernemen houdt in dat bedrijven in hun bedrijfsprocessen zoeken naar een evenwicht tussen economische resultaten, sociale belangen en het milieu.

De volgende projecten worden (mede) in 2018 uitgevoerd:

 • Activiteit uitvoeren in samenwerking met ondernemers
 • Energiehandhaving bij bedrijven
 • Deelname actie uit regionaal uitvoeringsprogramma duurzame mobiliteit
 • Regionaal overleg beschikbaarheid busvervoer
 • Uitbreiding fietsstructuur langs de N259
 • Uitvoering geven aan de overeenkomst met marktpartij Allego tot het plaatsen van openbare E-laadpalen

Duurzaam wonen en leven

Bij het realiseren van gemeentelijke duurzaamheidsambities is niet alleen de inzet van de gemeente en van partnerorganisaties van belang. De inwoners van Steenbergen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

De volgende projecten worden (mede) in 2018 uitgevoerd:

 • Duurzaamheidseducatie op basisscholen
 • Duurzaamheidscommunicatie via regionaal Energieloket, eigen website e.d.
 • Ondersteunen van bewonersinitiatieven om te komen tot energiereductie, waarbij onder andere de energiecoöperatie Energiek Brabantse Wal en/of Buurkracht actief zijn

Duurzame energieopwekking

Een van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van duurzaamheid is het realiseren van een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening voor de toekomst. De doelstellingen zullen alleen worden bereikt, wanneer ook wordt ingezet op meer grootschalige duurzame energieopwekking.

De volgende projecten worden (mede) in 2018 uitgevoerd:

 • Stimuleren toepassen duurzame energieopwekking
 • Initiatieven naar een duurzamer gebruik en opwekking van energie actief ondersteunen
 • Binnen de kerngroep energietransitie met de diverse stakeholders, activiteiten in het kader van de energietransitie uitvoeren
 • Monitoring klimaat- en energiebeleid
 • Continuering regionale actie energieambassadeurs
 • Extra duurzaamheidsleningen mogelijk maken

Sociale Duurzaamheid

Minima/sociale zekerheid

Het doel van de GDI is om 0% minima en een minimaal aantal uitkeringen sociale zekerheid te bereiken. Minima zijn personen in particuliere huishoudens met een inkomen lager dan 105% van het sociaal minimum langer dan 1 jaar.

De volgende projecten worden (mede) in 2018 uitgevoerd:

 • Inzet werkpleinen bij uitvoeren Participatiewet
 • Werken via ‘ontwikkelbedrijf’ aan uitvoering van de Participatiewet
 • Uitvoering projecten/pilots in het kader van de Participatiewet

Zie voor een verdere toelichting het Programma’s Recreatie, Economie en Participatie.

Onderwijs

Het doel van de GDI is om 0% voortijdig schoolverlaters in VO en MBO te bereiken.

Het volgende project wordt (mede) in 2018 uitgevoerd:

 • Verdere inzet op de uitvoering RMC-wet (Regionale meld- en Coӧrdinatiefunctie)

Gender gelijkheid

Het doel van de GDI is om een gelijke arbeidsparticipatie voor vrouwen en mannen te bereiken.

De volgende actie wordt (mede) in 2018 uitgevoerd:

 • Continueren en zo mogelijk uitbouwen arbeidsvoorwaarden t.b.v. gendergelijkheid

Gezondheid/Ernstig overgewicht volwassenen

Het doel van de GDI is om 0% volwassenen met ernstig overgewicht te bereiken.

De volgende projecten worden (mede) in 2018 uitgevoerd:

 • Maatwerkafspraken met GGD over gezonde leefstijl e.d.
 • Uitvoeren gezondheidmonitors
 • Uitvoeren nota sociaal domein. Daarin blijft het terugdringen van overgewicht één van de speerpunten.

Zie voor een verdere toelichting de Programma’s Sport en Cultuur en Wmo en Jeugd.

Gezondheid/Ernstig overgewicht kinderen

Het doel van de GDI is om 0% kinderen (2-20 jaar) met overgewicht te bereiken.

De volgende projecten worden (mede) in 2018 uitgevoerd:

 • Maatwerkafspraken gezonde voeding ’t Ravelijn/gastlessen
 • Beweegprogramma’s voor kinderen via sportcoaches
 • Uitvoeren nota sociaal domein. Daarin blijft het terugdringen van overgewicht één van de speerpunten.

Zie voor een verdere toelichting de Programma’s Sport en Cultuur en Wmo en Jeugd.

Sport

Het doel van de GDI is: een zo hoog mogelijk percentage van de bevolking ouder dan 19 jaar dat sport.

De volgende projecten worden (mede) in 2018 uitgevoerd:

 • Opstellen/uitvoeren Sportbeleidsplan
 • Implementeren plan van aanpak bredere inzet sportcoaches

Zie voor een verdere toelichting het Programma Sport en Cultuur.

Veiligheid

Het doel van de GDI is dat er geen misdrijven worden gepleegd.

Het volgende project wordt (mede) in 2018 uitgevoerd:

 • Uitvoeren integraal Veiligheidsbeleid

Zie voor een verdere toelichting het Programma Bestuur en veiligheid.

Werkloosheid

Het doel van de GDI is om geen werkloosheid, uitgedrukt in WW-uitkeringen, te bereiken.

Het volgende project wordt (mede) in 2018 uitgevoerd:

 • Continueren van het Werkcentrum

Jeugdwerkloosheid

Het doel van de GDI is om 0% niet-werkende jongeren van 16 t/m 22 jaar te bereiken.

Het volgende project wordt (mede) in 2018 uitgevoerd:

 • Continuering activiteiten ‘jongerencoach/klantmanager jongeren’

Werkgelegenheid

Er is geen omschreven GDI-doelstelling voor werkgelegenheid.

Het volgende project wordt (mede) in 2018 uitgevoerd.

 • Uitvoeren Economische visie (acties gericht op werkgelegenheid)

Zie voor een verdere toelichting het Programma Recreatie, Economie en Participatie.