Risicobeheer: de kasgeldlimiet en rente-risiconorm

Hoewel in de paragraaf weerstandsvermogen uitgebreid aandacht wordt besteed aan de risico's binnen de gemeente Steenbergen, worden hier ook de renterisico's op korte en lange termijn en kredietrisico's behandeld.

Kasgeldlimiet

Ter beperking van het renterisico op de netto-vlottende schuld (schulden met een looptijd van minder dan één jaar) heeft de wetgever de kasgeldlimiet vastgesteld. Zo wordt voorkomen dat fluctuaties van de korte rente direct een relatief grote impact hebben op de rentelasten tijdens het boekjaar. De totale netto-vlottende schuld mag maximaal 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het begrotingsjaar zijn. De kasgeldlimiet voor 2023 komt uit op € 5.996.112- (8,5% van € 70.542.493,-). 

Voor 2023 tot en met 2026 verwachten wij het navolgende verloop van de kortlopende middelen:

Kasstroom

2022

2023

2024

2025

2026

Beginsaldo 1-1

5.005.000

10.469.513

2.042.672

4.955.946

3.329.095

Vorderingen 1-1 (jaarrekening 2021)

2.427.000

Lening Waterschapsbank

5.000.000

10.000.000

10.000.000

Aflossing lening vanaf 2023

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

Mutaties

Nog te betalen bedragen:

Reservering verplichting Landschappen van Allure

-2.100.000

Exploitatie boekjaar

582.558

1.511.097

4.144.659

7.339.739

4.733.392

Investeringen begroting 2023 t/m 2026

-5.702.802

-4.186.340

-5.466.589

-4.599.410

*Investeringen t/m 2022

-2.545.045

-7.635.136

-2.545.045

Eindsaldo

10.469.513

6.042.672

12.955.946

14.329.095

13.963.077

*Openstaande investeringen 2022, verdeeld over 3 jaren met de verdeling 20%, 60% en 20%

De bovenstaande liquiditeisprognose is een momentopname. In de komende periode gaan we de treasury-processen verder optimaliseren.

Renterisiconorm

De renterisiconorm geeft het renterisico op de langere termijn weer. Hieronder vallen alle leningen met een rentetypische looptijd vanaf 1 jaar. Het doel is op deze wijze spreiding te krijgen in de rentetypische looptijden in de leningenportefeuille waardoor een verandering in de rente vertraagd doorwerkt op de rentelasten in de administratie. In een jaar mogen de herfinancieringen als gevolg van aflossingen en de renteherzieningsmomenten gezamenlijk niet meer dan 20% van het begrotingstotaal per 1 januari bedragen. Voor 2023: 20% van € 70.542.493,- is € 14.108.499,-.

Uit de onderstaande tabel kan afgeleid worden, de jaarlijkse aflossing op de vaste schuld nog met € 13,6 miljoen per jaar mag toenemen.

2023

2024

2025

2026

Rente-risiconorm (minimum bedrag)

14.108.499

14.108.499

14.108.499

14.108.499

Rente-risico op de vaste schuld (betaalde aflossingen)

500.000

500.000

500.000

500.000

Ruimte (+) / overschrijding (-)

13.608.499

13.608.499

13.608.499

13.608.499