Geprognosticeerde balans 2022-2025

(x € 1.000,-)

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

56.856

53.771

50.807

48.084

Financiële vaste activa

3.533

3.519

3.507

3.494

Totaal vaste activa

60.389

57.290

54.314

51.578

Vlottende activa

Voorraden

-2.152

-418

1.337

752

Uitzettingen (rentetypische looptijd één jaar of minder)

Liquide middelen

-4.080

-5.934

-7.334

-6.983

Totaal vlottende activa

-6.232

-6.352

-5.997

-6.231

Totaal activa

54.157

50.938

48.317

45.347

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

30.179

28.523

27.734

27.161

Algemene reserve

8.260

8.260

8.260

8.260

Reserve transitie organisatie

354

173

173

173

Reserve ruimtelijke ontwikkeling

44

44

44

44

Reserve economische ontwikkeling

2.498

2.498

2.498

2.498

Reserve beheer openbare ruimte

6.419

6.061

5.703

5.345

Bestemmingsreserve overig

11.362

10.845

10.105

9.380

Gerealiseerde resultaat

1.242

642

951

1.461

Voorzieningen

Voorzieningen

13.468

13.163

12.730

11.846

Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar

Totaal vaste passiva

43.647

41.686

40.464

39.007

Vlottende activa/passiva

Saldo overige vlottende activa/passiva

10.510

9.252

7.853

6.340

Totaal vlottende passiva

10.510

9.252

7.853

6.340

Totaal passiva

54.157

50.938

48.317

45.347