Overzicht lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit lokale heffingen zijn geraamd als dekking in de begroting:

Omschrijving

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Onroerende zaakbelastingen:

- eigenaren

3.473.500

3.586.700

3.686.400

- gebruikers

516.000

605.100

696.800

Afvalstoffenheffing

2.860.000

2.854.600

2.943.300

Rioolheffing

1.522.700

1.546.600

1.599.000

Hondenbelasting

192.100

200.500

99.200

Toeristenbelasting

156.000

95.000

80.000

Forensenbelasting

5.800

9.900

8.800

Reclamebelasting

55.500

53.100

55.400

Leges bouwvergunningen c.a.

488.300

652.600

723.900

Leges burgerzaken

438.500

425.000

427.900

Leges openbare orde

19.000

15.500

15.500

Marktgelden

3.100

3.100

3.100

Begraafrechten

91.600

58.800

55.700

Totaal

9.822.100

10.106.500

10.395.000