Geprognosticeerde balans 2018-2021

Activa

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Vaste activa

Immateriële vaste activa

-

-

-

-

Materiële vaste activa

49.158

49.851

49.965

49.794

Financiële vaste activa

3.004

3.004

3.004

3.004

Totaal vaste activa

52.162

52.855

52.969

52.798

Vlottende activa

Voorraden

4.867

3.610

4.224

3.875

Liquide middelen

4.588

2.636

1.377

1.313

Totaal vlottende activa

9.455

-

6.246

-

5.601

-

5.188

Totaal activa

61.617

59.101

58.570

57.986

Passiva

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Vaste passiva

Eigen vermogen

36.700

35.127

34.188

33.402

Algemene reserve

11.669

10.980

10.817

10.737

Reserve Ruimtelijke ontwikkeling

260

255

250

245

Reserve Economische ontwikkeling

1.469

1.469

1.469

1.469

Reserve Beheer openbare ruimte

6.572

6.622

6.672

6.722

Bestemmingsreserve overig

16.681

15.757

14.930

14.182

Gereasileerde resultaat

49

44

50

47

Voorzieningen

Voorzieningen

17.328

16.594

16.609

16.811

Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar

Totaal vaste passiva

54.028

51.721

50.797

50.213

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden (rentetypische looptijd < 1 jaar)

Overige schulden

4.797

4.797

4.797

4.797

Overlopende passiva

2.792

2.583

2.976

2.976

Totaal vlottende passiva

7.589

7.380

7.773

7.773

Totaal passiva

61.617

59.101

58.570

57.986