Overzicht incidentele baten en lasten

Een overzicht van incidentele baten en lasten dient volgens de richtlijnen opgenomen te zijn in de begroting.

Incidentele baten en lasten

2018

2019

2020

2021

Incidentele lasten

1. Programma bestuur en veiligheid

Risicoanalyse wethouders

5.000

Organisatie Chapeau 2.0

32.500

Ontwikkeling toekomstvisie

95.000

Viering 75 jaar bevrijding

20.000

Viering 750 jaar vestingstad

10.000

Verkiezingen

15.000

Overleg heidagen college

4.000

Communicatiebudget

5.000

Archiefweb eenmalige kosten

1.000

Doorontwikkeling organisatie

200.000

Medewerkersonderzoek

10.000

Risico inventarisatie en evaluaties (RI&E)

17.500

17.500

Frictiekosten organisatie

26.000

Inhuur TIP

15.000

Bijdrage nieuwe piketauto Officier van Dienst

5.000

Uitvoering adequaat niveau handhaving

129.400

391.000

Inhuur tbv.uitbreiding formatie applicatiebeheerder zaaksysteem

15.000

2. Programma dienstverlening

Verkiezingen

15.360

35.360

15.360

Inhuur projectleider toptakenwebsite

14.000

CMS Toptakenwebsite

4.600

Waar staat je gemeente

10.000

10.000

Organieke implementatie Zaakgericht werken

60.000

Actualisatie Welstandsbeleid

15.000

Coördinatiekosten OMWB

10.000

10.000

3. Programma sport en cultuur

NK wielrennen jeugd

5.000

Sjors creatief

3.600

Kunstwerk per kern

20.000

Canon van Steenbergen

15.000

4. WMO en jeugd

Project jonge mantelzorgers

8.750

Monitoring en sturing Sociaal Domein

15.000

Coördinator transitie/transformatie jeugdzorg

40.000

Extra inzet coördinator CJG regionaal

16.000

Programma van eisen jeugdhonk

5.000

5. Programma economie, recreatie en participatie

Haven Dinteloord, opstellen uitvoeringspr.+voorber.realisatie

25.000

Herstuctureringskosten WVS

21.800

Zuidwaterlinie

40.000

15.000

20.000

Onderzoek vesting Steenbergen

35.000

Streekorganisatie Brabantse Wal

25.000

Advieskosten AFC

15.000

Inhuur West-Brabantse Waterlinie LvA

50.000

5.000

Eenmalige uitgaven uitvoeringsprogramma economie

37.500

20.000

6. Programma milieu en ruimtelijke ordening

Externe expertise Visie Energie en Ruimte

25.000

Kern Steenbergen

25.000

Kwaliteitsverbetering Steenbergen

25.000

Uitwerking vesting Steenbergen

25.000

Ambities hotel ontwikkeling

20.000

Implementatie omgevingswet, digitalisering nw aspecten

7.500

15.000

Implementatie omgevingswet, advieskosten

10.000

10.000

Implementatie omgevingswet, omgevingsvisie zonder milieueffectrapport

40.000

10.000

Implementatie omgevingswet, inkoopbureau aanbesteding

5.000

Omgevingsvisie

80.000

80.000

Omgevinsplan

10.000

Visie Energie en Ruimte

45.000

Opstellen landschapskaart

15.000

Onderzoek implementatie milieustraat

30.000

7. Programma beheer openbare ruimte

Onderzoek naar klimaatadaptie

40.000

Onderhoud hertenkamp Nieuw-Vossemeer

8.000

8. Programma financiering

Inhuur gebruiksoppervlakte bepalen woningen

60.000

Lasten

1.375.010

576.360

162.500

122.860

Incidentele baten

1. Programma bestuur en veiligheid

Onttr.Algemene reserve tbv.adequaat niveau handhaving

129.240

391.000

Onttr.algemene reserve tbv.verkiezingen

15.000

Onttr.algemene reserve tbv.doorontwikkeling organisatie

200.000

Onttr.algemene reserve tbv.organisatie chapeau

32.500

Onttr.algemene reserve tbv.uitbreiding formatie appl.beheerder zaaksysteem

15.000

Onttr.algemene reserve tbv.ontwikkeling toekomstvisie

95.000

Onttr.algemene reserve tbv.medewerkersonderzoek

10.000

Onttr.algemene reserve tbv.frictiekosten

26.000

2. Programma dienstverlening

Onttr.algemene reserve tbv.organieke implementatie zaakgericht werken

60.000

Onttr.algemene reserve tbv.actualisatie Welstandsbeleid

15.000

Onttr.algemene reserve tbv.Toptakenwebsite

18.600

Onttr.algemene reserve tbv.coördinatiekosten OMWB

10.000

10.000

3. Programma sport en cultuur

Onttr.algemene reserve tbv.kunstwerken per kern

20.000

Onttr.algemene reserve tbv.canon van Steenbergen

15.000

4. WMO en jeugd

Onttr.algemene reserve tbv.monitoring en sturing Sociaal Domein

15.000

Onttr.algemene reserve coördinator transitie/transformatie Sociaal Domein lokaal

40.000

Onttr.algemene reserve coördinator transitie/transformatie Sociaal Domein regionaal

16.000

Onttr.algemene reserve programma van eisen jeugdhonk

5.000

5. Programma economie, recreatie en participatie

Onttr.algemene reserve tbv.herstrucurering WVS

21.800

Onttr.algemene reserve tbv.advieskosten AFC

15.000

Onttr.algemene reserve tbv.Streekorganisatie Brabantse Wal

25.000

Onttr.algemene reserve tbv.Vesting Steenbergen

25.000

Onttr.algemene reserve tbv.West-Brabantse Waterlinie

50.000

Onttr.algemene reserve tbv.Zuidwaterlinie

40.000

15.000

20.000

Onttr.algemene reserve tbv.centrum haven Dinteloord, opstellen uitv.progr.

25.000

6. Programma milieu en ruimtelijke ordening

Onttr.algemene reserve implemenatie omgevingswet, advies

10.000

Onttr.algemene reserve kwaliteitsverbetering Steenbergen

25.000

Onttr.algemene reserve opstellen landschapskaart

15.000

Onttr.algemene reserve ambities hotel ontwikkeling

20.000

Onttr.algemene reserve tbv.uitwerking vesting Steenbergen

25.000

Onttr.algemene reserve visie energie en ruimte

45.000

7. Programma beheer openbare ruimte

Onttr.algemene reserve onderzoek naar klimaatadaptie

40.000

8. Programma financiering

Onttr.algemene reserve bepalen gebruiksoppervlakte woningen

60.000

Onttr.algemene reserve eenmalig beleid 2018/2019

164.200

78.900

Onttr.algemene reserve eenmalig beleid 2019/2020/2021

75.000

130.000

80.000

Baten

1.310.840

569.900

182.500

80.000

Subtotaal

64.170

6.460

-20.000

42.860

Eenmalige bate niet opnemen volledige jaarlast investeringsstaat 2018 t/m 2021

78.375

44.450

7.000

22.050

Saldo incidentele lasten en baten

-14.205

-37.990

-27.000

20.810