Moties

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2022 “Vitale kernen, vitale gemeente” zijn tien moties aangenomen door de raad. Bij vier moties is een rechtstreekse koppeling gemaakt met de begroting 2022. En zes moties hebben geen rechtstreekse koppeling met de begroting 2022; deze hebben veeleer consequenties voor toekomstig beleid. Deze laatstbedoelde moties zijn:

  • Investeringsagenda;
  • Evaluatie reclamebelasting;
  • Duurzaamheid in gemeentelijke stukken;
  • Speelbeleid;
  • Eenzaamheid topprioriteit;
  • Ambitie woningbouw.

De moties waarbij een rechtstreekse koppeling is gemaakt met de begroting 2022:

  • Indicator recreanten en toeristen;
  • Alleen gecertificeerd hout in gemeente Steenbergen;
  • Natuurspeeltuin in Stadspark;
  • Natuurspeeltuin in Dinteloord.

Indicator recreatie en toerisme

De mogelijke indicatoren voor toerisme en recreatie die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de beleidsdoelstellingen, sluiten niet aan bij bestaande metingen. Er wordt verkend of een monitor regionaal opgezet kan worden, zodat kosten minder worden en effect op regionaal niveau meetbaar is. De resultaten van de verkenning, die samen met de regio wordt gedaan, wordt na de opzet van de begroting 2022 verwacht. Dan kunnen ook eventuele extra kosten bepaald worden.

Gecertificeerd hout in gemeente Steenbergen

Het Inkoopkader gemeente Steenbergen 2022 voorziet in de strekking van de motie om gecertificeerd hout te gebruiken. Onder maatschappelijk verantwoord inkopen is opgenomen: “Bij aanbestedingen waar houtmaterialen gebruikt worden (o.a. voetgangersbruggen, beschoeiingen van watergangen, zitbankjes etc.) moet voorgeschreven te worden dat opdrachtnemer enkel gecertificeerd hout mag gebruiken. Onder gecertificeerd hout wordt verstaan: hout dat FSC, PEFC of STIP gecertificeerd is en wat in lijn is met het landelijke inkoopbeleid.”

Natuurspeeltuin in Stadspark

De realisering van een natuurspeeltuin in het Stadspark zal onderdeel zijn van het renovatieplan Stadspark. Het benodigde aanvullende budget, geraamd op €36.000, is separaat in het raadsvoorstel inzake de begroting 2022 meegenomen.

Natuurspeeltuin in Dinteloord

De dorpsraad is gevraagd mee te denken over een locatie. Zodra de mogelijke locaties in beeld zijn gaan we actief op zoek naar bewoners die mee willen denken over de definitieve locatie en de inrichting van de speeltuin. Hoewel er nog geen ontwerp is, is er een inschatting van de kosten gemaakt. Hieronder vallen speeltoestellen, inrichting van terrein inclusief grondwerk (glooiend terrein) nieuwe paden en meubilair. De ingeschatte kosten, € 50.000, zijn separaat in het raadsvoorstel inzake de begroting 2022 meegenomen.

Overzicht

Als bijlage bij deze begroting is het overzicht opgenomen van alle actuele moties, met daarin per motie aangegeven wat de stand van zaken is.