Gebiedsontwikkeling gemeente Steenbergen

Met de vaststelling van de perspectiefnota 2022 "Vitale kernen, vitale gemeente" (juli 2021) heeft de gemeenteraad aangegeven werk te maken van de ontwikkelkansen van onze gemeente voor behoud van voorzieningen en kwaliteit van de leefomgeving. Dit zal gebeuren via een gebiedsgerichte aanpak.

Bovendien heeft de raad het college opdracht gegeven de mogelijkheden voor de rondwegen rond de kernen Steenbergen en Dinteloord te onderzoeken en hiervoor mogelijke financiële dragers te vinden. Een en ander wordt niet los van elkaar gezien.

De kansen en uitdagingen zoals beschreven zijn groot. De komende jaren worden plannen geconcretiseerd. Het wordt inzichtelijk waar een deel van de regionale woningbouwopgave in de gemeente Steenbergen gerealiseerd kan worden en hoe agrofood, bedrijventerreinen en vrije tijdseconomie uitwerking kunnen krijgen binnen de gebieden. Ruimte voor (lokale) initiatieven en participatie zijn belangrijk bij de planontwikkeling.

De raad heeft een stelpost ‘Ambities uit de samenleving’ in de begroting opgenomen die benut kan worden voor de gebiedsontwikkeling van de gemeente Steenbergen.

Voor de komende jaren kan investeringsruimte benut worden om de gebiedsontwikkelingen te concretiseren en een begin te maken met de uitvoering ervan. Het is hiervoor nodig om de implementatiekracht van de organisatie te vergroten. Behalve samenwerking met externe partijen gaat het dan ook om inhuur van expertise en extra capaciteit. Als deze inzet uiteindelijk gekoppeld kan worden aan een concrete grondexploitatie, kunnen deze kosten nadien geheel of gedeeltelijk verhaald worden binnen de grondexploitatie. Om zelf te kunnen (voor)investeren, bijvoorbeeld om een gebiedsontwikkeling in gang te zetten waarbij een externe investeerder kan aanhaken, is voor de stelpost Ambities uit de samenleving een bedrag opgenomen van € 650.000 in 2022 en € 900.000 voor de jaren daarna.