Verwerking van besluiten perspectiefnota

De perspectiefnota was een beleidsarme nota. De besluiten zijn als volgt verwerkt:

Gemeenschappelijke Regeling Regio West Brabant (€ 75.000, structureel)

Deze post had betrekking op een toename van het aantal ritten deeltaxi. De post is verwerkt in het Programma Mens en Samenleving. Het is voortzetting van bestaand beleid. Hieraan zijn geen specifieke doelen / activiteiten verbonden.

Beschermd wonen (€ 150.000 voor zowel 2019 als 2020)

Deze post had betrekking op onze bijdrage in het nadelig resultaat Beschermd Wonen. Deze bedragen zijn eveneens verwerkt in het programma Mens en Samenleving. Vanaf 2019 maakt het beschermd wonen deel uit van de transformatie Sociaal Domein.

Meerjarenplan Baggeren (€ 50.000 gesaldeerd, structureel)

Het meerjarenplan Baggeren is financieel uitgewerkt. De gevolgen zijn opgenomen in de begroting. Voor het wegwerken van achterstanden wordt een eenmalig bedrag van € 548.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve beheer openbare ruimte (BOR). De hoogte van dit bedrag is bepaald op basis van de spelregels van het besluit begroten en verantwoorden (BBV). Daarin is bepaald dat het wegwerken van achterstanden gedekt moet worden met incidentele middelen. Dit brengt een voordeel mee in de structurele lasten van € 24.000. Het baggeren komt, als onderdeel van het onderhoud in de openbare ruimte, terug in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Toezicht en handhaving op wettelijk niveau (€ 90.000 structureel)

De extra middelen die beschikbaar zijn gesteld zijn structureel verwerkt in onze begroting. Hiermee zijn de financiële randvoorwaarden ingebouwd om het toezicht (Wabo en leefomgeving) te kunnen uitvoeren. Hiermee kunnen de meldingen worden behandeld en kunnen de prioriteiten uit het handhavingbeleidsplan adequaat en proactief worden opgepakt. De doelstelling en activiteiten zijn opgenomen in het programma Leefomgeving en Duurzaamheid.

Omgevingsdienst Midden en West Brabant (2020 € 100.000, 2021 € 100.000 en 2022 € 270.000)

Met de bedragen die in de perspectiefnota zijn opgenomen hebben we de financiële randvoorwaarden ingebouwd om onze milieutaken structureel volgens de vastgestelde MWB norm uit te voeren. De post is verwerkt in het programma Leefomgeving en Duurzaamheid. Verder treft u informatie over de OMWB aan in de paragraaf verbonden partijen.

VTH applicatie (€ 40.000)

De lasten voor de aanschaf van de VTH applicatie zijn opgenomen in de begroting, programma Leefomgeving en duurzaamheid. De acties die hieruit voortvloeien maken deel uit van de opgave dienstverlening, waarbij een slag gemaakt moet worden naar verdere digitalisering.

Veiligheidsregio Midden en West Brabant (2019 € 53.000, 2020 € 95.000, 2021 137.000 en 2022 € 180.000)

De bijdrage van de vastgestelde begroting van de Veiligheidsregio is verwerkt in de begroting, programma Leefomgeving en Duurzaamheid en de paragraaf Verbonden Partijen.

Opstellen GVVP (2019 € 175.000 en 2020 € 140.000)

Deze post is verwerkt in de begroting bij het programma Leefomgeving en Duurzaamheid. Ook de activiteit, gekoppeld aan een doelstelling, is opgenomen in dit programma.

Verwerken tijdelijk medewerker duurzaamheid (2019 € 35.000)

Deze post is verwerkt in de begroting bij het programma Leefomgeving en Duurzaamheid en wordt betrokken bij de opgave energietransitie.

Energieneutraal maken gemeentelijke gebouwen

Deze post is verwerkt in de begroting bij het programma Leefomgeving en Duurzaamheid en wordt betrokken bij de opgave energietransitie.

Gemeenschappelijke Regeling ISD (2019 € -32.000, 2020 € -33.000, 2021 € -25.000 en 2022 € -21.000)

Deze post is verwerkt in de begroting bij het programma Economie, Toerisme en Recreatie. Het betreft hier een aanpassing in bestaand beleid. Er zijn geen specifieke doelen en activiteiten aan gekoppeld. Wel is informatie over deze GR opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap ( 2019 € 63.000, 2020 € 98.000, 2021 € 132.000 en 2020 € 120.000)

Deze post is verwerkt in de begroting bij het programma Economie, Toerisme en Recreatie. Het betreft hier een aanpassing in bestaand beleid. Er zijn geen specifieke doelen en activiteiten aan gekoppeld. Wel is informatie over deze GR opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Expeditie Nassau (2019 € 115.000 en 2020 €115.000)

Deze post is verwerkt in de begroting bij het programma Kunst, Cultuur en Erfgoe.Hieraan zijn, onder de doelstelling Versterken Recreatief Steenbergen, concrete activiteiten aan gekoppeld (eveneens in dit programma)

Fort Henricus (2019 € 60.000)

Deze post is verwerkt in de begroting bij het programma Economie, Toerisme en Recreatie. Hieraan zijn, onder de doelstelling Versterken Recreatief Steenbergen, concrete activiteiten aan gekoppeld (eveneens in dit programma). In het vorige hoofdstuk is aangegeven wat er met de motie is gedaan.

Regisseurs bestuurlijke opgaven (€ 205.000 structureel)

Deze post is verwerkt in de begroting bij het programma Bestuur en Dienstverlening.

Sourcing ICT structurele effecten (2019 € 213.000, vanaf 2020 € 425.000)

Bij de perspectiefnota hebben wij de budgetten die nodig zijn voor de ICT samenwerking structureel opgenomen. Voor 2019 voor een half jaar (€ 213.000) omdat we destijds nog zijn uitgegaan van een start van de samenwerking op 1 juli 2019. Voor 2020 en verder is steeds het volledige jaarbedrag van € 425.000 opgenomen.

De planning van de start van de samenwerking is echter te ambitieus. Om het traject zorgvuldig te doorlopen hebben we meer tijd nodig. De planning is nu gericht op een start op 1 januari 2020. Dit betekent dat het budget voor 2019 (€ 213.000) in beginsel kan vervallen. Echter, de aanpassing in de planning betekent dat wij een aantal extra maatregelen moeten nemen om ook in 2019 nog veilig kunnen werken (aanschaf firewall en een bypass voor het financieel pakket). Daarvoor moeten we extra kosten maken, ingeschat op € 28.000. Vandaar dat niet het gehele bedrag vervalt, maar € 185.000.

De financiele gevolgen zijn opgenomen in het programma Bestuur en Dienstverlening. Verder is deze activiteit opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Sourcing ICT eenmalig effect (2019 € 320.000)

Om in 2020 te kunnen aansluiten bij de samenwerking is het noodzakelijk in 2019 de eenmalige middelen beschikbaar te hebben. Deze zijn verwerkt in het programma Bestuur en Dienstverlening.

Organisatieontwikkeling opleidingsbudget (2020 € 25.000, 2021 € 50.000 en 2022 € 75.000)

De financiële gevolgen zijn opgenomen in het programma Bestuur en Dienstverlening en maakt deel uit van de opgave Organisatieontwikkeling

Capaciteitsknelpunten Sociaal Domein (€ 150.000 structureel)

Ten opzichte van de perspectiefnota hebben wij hier een wijziging toegepast. In plaats van het structureel opnemen van budget nemen wij dit budget incidenteel op voor twee jaar en dekken deze vanuit de AR. Wij zetten vooral in op samenwerking in de regio. De activiteiten zijn opgenomen in het programma Mens en Samenleving en maken deel uit van de opgave Transformatie Sociaal Domein / Verbetering bedrijfsvoering Sociaal Domein.

Transitie concerncontrol (2019 € 45.000)

Deze post is verwerkt in het programma Bestuur en Dienstverlening. Informatie over de activiteiten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Organisatieontwikkeling (2019 € 200.000)

Deze post is verwerkt in het programma Bestuur en Dienstverlening en maakt deel uit van de opgave organisatieontwikkeling.

Capaciteitsknelpunten RO (budgetneutraal)

Deze post is budgetneutraal verwerkt. Tegenover de extra lasten staan extra inkomsten als gevolg van een toename van bouwinitiatieven.