Totaaloverzicht baten en lasten

Rekening
2016

Begroting 2017

Begroting
2018

Jaarschijf 2019

Jaarschijf 2020

Jaarschijf 2021

programma bestuur en veiligheid

5.962.081

10.407.883

10.531.817

10.513.264

10.064.404

10.027.298

programma dienstverlening

1.989.997

1.473.917

1.609.202

1.534.362

1.475.776

1.501.136

programma sport en cultuur

3.309.286

2.766.849

2.811.913

2.754.024

2.649.271

2.631.287

programma wmo en jeugd

14.261.593

14.089.921

14.577.709

14.510.663

14.517.055

14.531.871

prog recreatie, economie en participatie

12.004.729

11.929.547

11.878.817

11.375.819

11.267.476

11.184.577

programma milieu en ruimtelijke ordening

6.929.982

6.428.254

5.779.576

4.330.411

4.270.756

4.229.756

programma beheer openbare ruimte

18.421.716

9.456.500

7.691.142

7.669.644

7.644.383

7.600.259

programma financieringen

1.021.422

11.253.124

628.165

690.993

870.245

959.012

Totaal lasten

63.900.806

67.805.995

55.508.341

53.379.180

52.759.367

52.665.197

programma bestuur en veiligheid

-292.280

-1.075.473

-985.480

-835.967

-431.570

-330.123

programma dienstverlening

-1.075.453

-1.099.939

-1.284.042

-1.181.641

-1.171.641

-1.171.641

programma sport en cultuur

-1.183.684

-1.050.062

-1.064.255

-1.033.005

-962.808

-945.933

programma wmo en jeugd

-8.179.468

-8.879.562

-8.330.550

-8.231.984

-8.115.824

-8.157.911

prog recreatie, economie en participatie

-10.854.268

-8.790.019

-8.495.013

-7.949.260

-7.826.168

-7.805.408

programma milieu en ruimtelijke ordening

-6.931.684

-6.387.451

-5.839.465

-4.360.356

-4.330.356

-4.330.355

programma beheer openbare ruimte

-12.337.691

-3.967.050

-2.617.155

-2.650.666

-2.715.474

-2.733.886

programma financieringen

-26.073.885

-36.556.439

-26.941.739

-27.180.473

-27.255.909

-27.236.800

Totaal baten

-66.928.413

-67.805.995

-55.557.699

-53.423.353

-52.809.751

-52.712.058

Structureel evenwicht begroting

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. Op basis van onderstaand overzicht, gebaseerd op een door de provincie Noord-Brabant geadviseerd format, wordt aangetoond dat de begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel en reëel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. De huidige ramingen tonen aan dat dit risico op dit moment niet aan de orde is.

Het structureel en reëel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten).

Begroting

jaarschijf

2018

2019

2020

2021

PROG1 programma bestuur en veiligheid

10.479.546

10.460.993

10.012.133

9.975.027

PROG2 programma dienstverlening

437.561

362.720

304.134

329.495

PROG3 programma sport en cultuur

2.093.269

2.031.630

1.926.877

1.920.632

PROG4 programma WMO en jeugd

6.470.914

6.426.434

6.413.986

6.386.715

PROG5 prog recreatie, economie en participatie

3.654.903

3.495.857

3.510.608

3.448.467

PROG6 programma milieu en ruimtelijke ordening

187.311

-29.945

-59.600

-100.599

PROG7 programma beheer openbare ruimte

5.518.787

5.468.149

5.414.459

5.322.151

PROG8 programma financieringen

569.965

632.793

812.045

900.812

totaal van programma's

29.412.256

28.848.631

28.334.643

28.182.700

Algemene dekkingsmiddelen (excl.onvoorzien/iu sociaal domein)

-26.588.053

-26.897.087

-26.996.423

-27.027.314

Onvoorziene uitgaven

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Subtotaal programma's

2.774.203

1.901.544

1.288.220

1.105.386

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-2.823.561

-1.945.717

-1.338.603

-1.152.247

Geraamd resultaat (- = pos.result./+ = neg.result.)

-49.358

-44.173

-50.383

-46.861

Incidentele baten en lasten

-14.205

-37.990

-27.000

20.810

Structureel begrotingssaldo

-35.153

-6.183

-23.383

-67.671