Overige onderwerpen

Reserves

Het nieuwe beleidskader reserves en voorzieningen is verwerkt in de begroting. Hieronder treft u de nieuwe opzet aan. In de bijlagen is een specificatie opgenomen van het meerjarig verloop van de reserves. Eén van de belangrijke uitgangspunten van het nieuwe beleidskader is om in de financiële documenten altijd inzicht te geven in de vrije ruimte in de Algemene Reserve.

Naam reserve

Saldo per 31 december 2017

Saldo per 31 december 2018

Saldo per 31 december 2019

Saldo per 31 december 2020

Saldo per 31 december 2021

Algemene reserve

13.227.900

11.669.400

10.979.500

10.817.000

10.737.000

Waarvan vrije ruimte

11.262.000

9.967.800

9.803.900

9.641.400

9.561.400

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

264.600

259.600

254.600

249.600

244.600

Reserve Economische ontwikkeling

1.469.000

1.469.000

1.469.000

1.469.000

1.469.000

Reserve Beheer openbare ruimte

6.522.500

6.572.500

6.622.500

6.672.500

6.722.500

Bestemmingsreserve overig

17.716.800

16.680.800

15.757.300

14.929.800

14.181.700

Controletotaal

39.200.800

36.651.300

35.082.900

34.137.900

33.354.800

Risico's en risicomanagement

Een goed risicomanagement is de komende jaren erg belangrijk. Op een aantal terreinen, zoals in het sociaal domein en de nieuwe methode van afvalinzameling, weten we nog onvoldoende om goed te kunnen bijsturen. Daarnaast pakken we een aantal taken projectmatig op met inzet van eenmalige middelen. Deze keuzes hebben wij bewust gemaakt, maar brengen wel risico met zich mee. Wij hadden de ambitie om het nieuwe beleidskader Risicomanagement gelijktijdig met deze begroting aan te bieden, maar dit loopt enige vertraging op. Om het risicobewustzijn te verhogen en de inventarisatie van risico's te actualiseren aan de ontwikkelingen zijn er workshops georganiseerd. Deze workshops zijn nog niet afgerond. Dit betekent ook dat voor de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in deze begroting nog is aangesloten op de inventarisatie uit de jaarstukken 2016. Nog voor de begrotingsbehandeling bieden wij u het nieuwe beleidskader en de uitwerking van de paragraaf aan.

Verwerking amendement Meubilair raadszaal

Bij de behandeling van de perspectiefnota is een amendement aangenomen voor aanschaffingen meubilair in de raadszaal. Wij hebben dit amendement als volgt verwerkt:

  • Een investeringskrediet van € 30.000,- voor de aanschaf van meubilair (tafels, stoelen en zonwering)
  • Een jaarlijks budget (in de exploitatie) van € 2.500,- voor onvoorzien en kleine aanschaffingen.
  • Tegenover de kapitaallasten hebben we een dekkingsreserve opgenomen
  • Het budgethouderschap ligt bij de griffie

Wij gaan ervan uit dat uw raad bij de inrichting van de raadzaal rekening houdt met het uitgangspunt dat de raadzaal een multifunctionele ruimte is. Dat is een belangrijk uitgangspunt geweest bij de bouw van het gemeentehuis.