Totaal overzicht baten en lasten

Bij de afzonderlijke programma's is een meerjarenoverzicht van de baten en lasten betreffende het programma opgenomen. Het totale meerjarenoverzicht van de baten en lasten is als volgt:

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

Programma mens en samenleving

16.615.559

17.123.858

17.863.331

17.198.489

17.118.379

17.116.675

Programma kunst, cultuur en erfgoed

646.527

839.687

1.068.863

780.171

781.232

642.002

Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

20.583.872

21.562.264

21.725.084

20.272.207

21.178.996

20.898.646

Programma economie, toerisme en recreatie

11.153.405

11.661.722

11.334.390

11.098.144

10.974.549

10.935.678

Programma bestuur en dienstverlening

10.675.391

10.863.778

12.038.413

12.897.450

13.049.088

13.314.120

Totaal lasten

59.674.754

62.051.309

64.030.081

62.246.461

63.102.244

62.907.121

Baten

Programma mens en samenleving

2.027.795

1.527.872

1.333.668

657.304

657.304

577.304

Programma kunst, cultuur en erfgoed

160.762

322.746

457.546

244.007

244.007

111.007

Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

12.113.541

13.214.750

12.249.093

10.895.110

11.756.093

11.739.146

Programma economie, toerisme en recreatie

6.994.449

5.362.208

6.557.463

6.646.463

6.732.463

6.640.463

Programma bestuur en dienstverlening

40.010.225

41.808.086

43.821.894

43.912.181

43.728.382

43.951.761

Totaal baten

61.306.772

62.235.661

64.419.664

62.355.065

63.118.249

63.019.681

Saldo

1.632.018

184.352

389.583

108.604

16.005

112.560

Structureel evenwicht begroting

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. Op basis van onderstaand overzicht, gebaseerd op een door de provincie Noord-Brabant geadviseerd format, wordt aangetoond dat de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel en reëel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. Uit onderstaand overzicht blijkt dat alle begrotingsjaren structureel sluitend zijn. Buiten dat de incidentele baten en lasten bij de betreffende programma's inzichtelijk zijn gemaakt, is een totaaloverzicht in de bijlagen opgenomen.

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000,-)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Programma's

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Mens en samenleving

17.863

495

-17.368

17.198

495

-16.703

17.118

495

-16.623

17.117

495

-16.621

Kunst, cultuur en erfgoed

1.069

71

-998

780

59

-721

781

99

-682

642

99

-543

Leefomgeving en duurzaamheid

21.447

10.736

-10.711

19.977

9.777

-10.200

20.886

10.976

-9.911

20.610

11.051

-9.559

Economie, toerisme en recreatie

10.934

6.402

-4.532

10.698

6.491

-4.207

10.575

6.577

-3.997

10.536

6.485

-4.051

Bestuur en dienstverlening

3.119

1.833

-1.285

4.067

969

-3.098

4.547

1.076

-3.471

4.845

981

-3.864

Sub-totaal programma's

54.432

19.538

-34.895

52.721

17.792

-34.929

53.908

19.223

-34.684

53.749

19.112

-34.638

Algemene dekkingsmiddelen

40.875

40.875

41.939

41.939

42.130

42.130

42.665

42.665

Overhead

8.771

-8.771

8.694

-8.694

8.393

-8.393

8.330

-8.330

Heffing VPB

-

-

-

-

Onvoorzien

50

-50

50

-50

50

-50

50

-50

Gereal. totaal saldo baten en lasten

63.253

60.413

-2.840

61.465

59.731

-1.734

62.351

61.354

-998

62.130

61.777

-353

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Mens en samenleving

838

838

162

162

162

162

82

82

Kunst, cultuur en erfgoed

387

387

185

185

145

145

12

12

Leefomgeving en duurzaamheid

278

1.498

1.220

295

1.113

818

293

775

483

289

683

394

Economie, toerisme en recreatie

400

69

-331

400

69

-331

400

69

-331

400

69

-331

Bestuur en dienstverlening

99

1.215

1.116

86

1.095

1.008

58

613

555

89

397

308

Tot. Toev./onttrekk.reserves

777

4.007

3.230

782

2.624

1.842

751

1.765

1.014

778

1.243

466

Totaal baten en lasten

64.030

64.420

62.246

62.355

63.102

63.118

62.907

63.020

Gerealiseerd resultaat (+ pos./- neg.)

390

109

16

113

Incidentele baten en lasten

80

-23

-13

-14

Structureel begrotingssaldo (+ pos./- neg.)

470

86

3

99