Reservepositie

Hieronder is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves over de jaren 2019 tot en met 2023. Hierin zijn alle voorgenomen stortingen en onttrekkingen verwerkt waarover de raad al heeft besloten (bijvoorbeeld bij de begroting 2019 en bij de perspectiefnota 2020).

Naam reserve (bedragen x €1.000,-)

Saldo per 31 december 2019

Saldo per 31 december 2020

Saldo per 31 december 2021

Saldo per 31 december 2022

Saldo per 31 december 2023

Algemene reserve

9.500

7.406

6.640

6.312

6.312

Waarvan vrije ruimte

6.868

4.775

4.009

3.681

3.681

Reserve transitie organisatie

1.857

1.243

538

181

-

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

Reserve Economische ontwikkeling

2.077

2.477

2.877

3.277

3.677

Reserve Beheer openbare ruimte

8.653

8.224

7.845

7.496

7.138

Bestemmingsreserve overig

13.183

12.395

11.865

11.388

10.922

Totaal reserves

35.270

31.745

29.765

28.654

28.049

Algemene Reserve

De mutaties in de algemene reserve betreffen voornamelijk de verwerking van de bij de perspectiefnota 2020 genomen besluiten tot onttrekkingen en toevoegingen.

Tussen de stand 31 december 2022 (€ 4.506.000) van de vrije ruimte van de Algemene Reserve in de perspectiefnota 2020 en de stand (€ 3.681.000) in deze begroting zit een verschil van € 825.000. Dit wordt als volgt verklaard:

  • De mutaties voor 2020 en verder bestaan uit de eerdergenoemde claims uit de begroting 2019 (uiteraard voor dat betreffende jaar) en de voorstellen uit de perspectiefnota 2020. In de mutatie 2022 van het overzicht reserves van de perspectiefnota 2020 is het bedrag van € 50.000 voor 750 jaar Steenbergen niet meegenomen.
  • Het raadsbesluit om vanuit de algemene reserve een egalisatiereserve "Woonwagenbeleid" te vormen van € 335.000 is niet meegenomen in de perspectiefnota 2020.
  • In de begroting 2020 worden de incidentele voorstellen nieuw beleid, totaal 440.000, gedekt ten laste van de algemene reserve.

In de stand van de vrije ruimte in deze reserve is - uit oogpunt van voorzichtigheid - nog geen rekening gehouden met de te verwachten voordelige resultaten over 2019 en 2020 en verder.

Bestemmingsreserve Transitie Organisatieontwikkeling

Bij de perspectiefnota 2020 is besloten tot de vorming van een bestemmingsreserve Transitie Organisatie, ad € 2.261.000,-. In 2019 wordt reeds over de reserve beschikt (€ 404.000,-). Een nadere toelichting over de stand van zaken van de organisatieontwikkeling is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling

Deze reserve wordt gevoed met positieve saldi van afgesloten grondexploitaties met als doel te kunnen investeren in infrastructuur (bovenwijkse voorzieningen). Vroeger kon er gespaard worden voor bovenwijkse voorzieningen door een opslag op de grondprijs. Tegenwoordig is dat niet meer toegestaan. Op het saldo rust nog een beperkt aantal kleine verplichtingen (€ 5.000). Dat zijn verplichtingen met een structureel karakter. Die worden opgenomen in de begroting, De reserve is vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.

Reserve Economische Ontwikkeling

Deze reserve wordt gevoed met de AFC gelden die de Provincie uitkeert op basis van een bestuursovereenkomst. Voor iedere verkochte vierkante meter verstrekt de Provincie een bijdrage voor natuur en bovenwijkse voorzieningen in de omgeving van het AFC. Zo zijn de ecologische verbindingszones vanuit deze gelden gedekt. De verwachting is dat we de komende jaren nog bijdragen gaan ontvangen. Deze hebben we uitgesmeerd over de komende jaren (€ 400.000 jaarlijks). Daartegenover uit deze reserve een dekkingsreserve, ad € 1,7 mln, gevormd voor de dekking van de geplande infrastructurele voorzieningen in het AFCNP.

Reserve Beheer Openbare Ruimte

Een groot deel van deze reserve is apart gezet voor het opvangen van toekomstige afschrijvingslasten. Het gaat daarbij om ongeveer € 4,5 miljoen. Verder liggen er concrete verplichtingen onder voor € 3,9 miljoen, bijvoorbeeld voor het werk Centrum Haven Dinteloord, Haven de Heen, vorming van het baggerfonds en verschillende projecten in het kader van gebiedsgerichte aanpak. Op het resterend bedrag (€ 2.271.000) liggen op dit moment geen concrete verplichtingen. In 2020 wordt een algehele actualisatie van de beheerplannen uitgevoerd. Daarbij geldt het uitgangspunt dat het beheer van onze openbare ruimte structureel verankerd moet worden in onze begroting. Het bedrag waar geen verplichtingen tegenover staan is vrijgevallen ten gunste van de Algemene Reserve. Daartegenover is een ten laste van de reserve Enonomische Ontwikkeling te vormen dekkingsreserve voor infrastructurele voorzieningen in het AFCNP, ad € 1,7 mln, onder deze reserve gebracht.

Bestemmingsreserve overig

Het grootste deel van deze reserve wordt ingezet voor de dekking van toekomstige afschrijvingslasten (dekkingsreserve).