Overzichten algemene dekkingsmiddelen en overhead

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lokale heffingen

Onroerende-zaakbelastingen

4.371.010

4.584.713

4.867.947

4.927.947

4.987.947

4.997.947

Roerende-zaakbelastingen

2.279

2.076

2.076

2.076

2.076

2.076

Forensenbelasting

7.375

14.194

7.084

7.084

7.084

7.084

Hondenbelasting

97.845

101.784

103.284

103.287

103.287

103.287

Toeristenbelasting

56.005

80.000

79.200

79.200

79.200

79.200

Reclamebelasting

57.202

62.215

83.150

83.150

83.150

83.150

4.591.716

4.844.982

5.142.741

5.202.744

5.262.744

5.272.744

Algemene uitkering uit het gemeentefonds*

33.723.008

35.255.830

35.681.216

36.696.677

36.827.548

37.352.360

Dividenden

nv Bank Nederlandse Gemeenten

29.305

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

Intergas

144.913

174.218

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

Saldo financieringsfunctie

Saldo rentebaten/-lasten

-

21.890

16.877

15.773

15.773

15.773

-

21.890

16.877

15.773

15.773

15.773

Overige algemene dekkingsmiddelen

Dwangsommen/boete's

4.676

15.000

15.000

5.000

5.000

5.000

4.676

15.000

15.000

5.000

5.000

5.000

.

Totaal algemene dekkingsmiddelen

38.493.618

40.156.702

40.874.834

41.939.194

42.130.065

42.664.877

* Voor een goede vergelijkbaarheid aan het bedrag 2018 van de Algemene uitkering ook de middelen van de Integratieuitkering Sociaal domein toegevoegd. Deze maken vanaf 2019 onderdeel uit van de Algemene uitkering.

Overhead

Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor het geven van inzicht in de totale kosten van overhead wordt hiervan een apart overzicht opgenomen. De kosten worden gecorrigeerd voor onder andere opgenomen onverdeelde kosten vanuit het primaire proces.

Overzicht overhead

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

142.672

144.454

144.454

144.454

Bestuursondersteuning

219.254

224.462

225.776

225.776

Secretariele ondersteuning organisatie

84.489

85.544

85.544

85.544

Management/leidinggevenden

744.995

754.303

754.303

754.303

Doorbelast. overhead aan grondexpl./voorzieningen/investeringen

(206.262)

(206.262)

(206.262)

(206.262)

Communicatie

376.681

386.741

391.425

391.425

Personeel en organisatie

1.685.064

1.721.042

1.570.578

1.488.578

Concerncontrol

128.660

129.890

129.890

129.890

Strategische advisering

109.395

110.739

110.739

110.739

Regie bestuurlijke opgaven

104.567

105.873

105.873

105.873

Informatiebeveiliging

189.353

175.221

175.221

175.221

Juridische zaken

287.386

290.510

290.510

290.510

Automatisering

1.280.140

1.255.812

1.225.827

1.225.827

Geo

432.275

434.126

374.020

374.020

Informatievoorziening

136.521

136.543

98.151

98.151

Huisvesting

1.421.504

1.377.224

1.346.759

1.365.759

Financien

858.246

869.287

872.128

872.128

DIV

775.707

698.396

698.396

698.396

Totaal overhead

8.770.647

8.693.905

8.393.332

8.330.332

Opgenomen niet-overheadposten

(514.110)

(153.939)

(244.509)

(300.617)

Totaal taakveld overhead

8.256.537

8.539.966

8.148.823

8.029.715