Collegeprioriteiten

In dit hoofdstuk collegeprioriteiten brengen we focus aan op de onderwerpen waar we als college het verschil in kunnen maken en vormt daarmee ook meteen de opmaat naar het collegeactieprogramma. Deze paragraaf bevat de negen collegeprioriteiten voor de komende bestuursperiode 2023-2026 en komen voort uit het raadsakkoord van “ambitie naar actie”.

Daarnaast dient dit hoofdstuk collegeprioriteiten verschillende andere doelen. Enerzijds faciliteren wij hiermee de beweging van beheer- naar ontwikkelorganisatie. Anderzijds vormt deze paragraaf met zijn nadruk op belangrijke prioriteiten een stevig fundament voor onze interne sturing. Wij versterken daarmee ook de sturing van de raad in de kaderstellende en controlerende rol. Met dit hoofdstuk zijn wij transparant in onze prioriteiten en leggen wij verantwoording af aan de samenleving.

De 9 collegeprioriteiten zijn:
Prioriteit Participatiebeleid

Prioriteit Toegankelijk sociaal domein
Prioriteit Actieplan Wonen
Prioriteit Ontwikkelplannen
Prioriteit Duurzaamheid
Prioriteit Ruimtelijke ontwikkelingen en verkeer: randweg en omleidingsroute
Prioriteit Maatschappelijk Vastgoed
Prioriteit Economische Kracht
Prioriteit Organisatieontwikkeling

De negen bovengenoemde collegeprioriteiten raken de verschillende schaalniveaus van het alledaagse leven binnen de gemeente Steenbergen. Van onze inwoners zelf tot de grotere regio waar we als gemeente Steenbergen deel van uitmaken.

Het eerste schaalniveau is daarbij de mens/inwoner zelf. Wij streven ernaar dat onze inwoners en netwerkpartners (en in het bijzonder de jeugd) eerder en anders betrokken worden bij het gemeentelijke beleid en projecten. In het kader van Participatiebeleid stellen wij een beleidskader burgerparticipatie op, waar ook projectparticipatie en jongerenparticipatie expliciet deel van uitmaken. Dit beleidskader burgerparticipatie maken we uiteraard in samenwerking met de inwoners.

Onze inwoners kunnen ook worden geraakt in deze moeilijke tijden. Binnen het sociaal domein richten we ons op het welbevinden en de gezondheid van onze inwoners. Om de samenleving gezond en weerbaar te maken en te houden, zetten we in op het verbreden van de toegang tot het sociaal domein. Een toegankelijk sociaal domein zorgt er voor dat we beter ondersteuning kunnen bieden op alle levensgebieden van inwoners, waarbij de ondersteuning zich richt op het versterken van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk. We kijken welke digitale hulpmiddelen bijdragen aan het eenvoudiger en toegankelijker maken van onze ondersteuning aan inwoners.

Onze inwoners moeten goed en passend kunnen wonen in de gemeente Steenbergen. Het realiseren van voldoende, betaalbare en passende woningen voor inwoners is echter een complexe opgave, zeker gezien de huidige woningcrisis waarin we nu zitten. De directe huisvesting (“een passend dak boven het hoofd”) vormt daarom het tweede belangrijke schaalniveau. Met een Actieplan Wonen willen we waar mogelijk invloed uitoefenen op de snelheid en het programma van de woningbouwopgaven. We zetten daarbij alle beschikbare instrumenten in.

Naast de goede en passende huisvesting is ook de leefomgeving belangrijk in het dagelijkse leven. De scholen waar de kinderen op zitten, de zwembaden waar je recreëert, het verkeer waarin je deelneemt en de natuur voor recreatie en biodiversiteit. Het zijn stuk voor stuk belangrijke zaken die we gebruiken in het dagelijkse leven. Onze leefomgeving vormt dan het derde schaalniveau.

Daarbij heeft het college bijzondere aandacht voor de eigen vertrouwde kern (stad of dorp). Met de ontwikkelplannen kijken we breed naar alle thema’s, leefbaarheidsvraagstukken en lokale initiatieven die per kern spelen. Sociale vraagstukken hebben immers impact op ruimtelijke vraagstukken en andersom. Met de ontwikkelplannen bieden wij een integraal overzicht, maken we de samenhang inzichtelijk en kunnen we de regie voeren op de ontwikkeling van de kernen. Uit de ontwikkelplannen volgt dan een uitvoeringsprogramma wat we vaststellen.

De leefomgeving staat echter op sommige vlakken ook onder druk, vraagstukken over energie en biodiversiteit gaan een steeds grotere rol spelen bij de inrichting van het openbaar gebied, zowel in de kernen als daarbuiten. We willen daarom stappen zetten naar een duurzame leefomgeving doormiddel van een integrale aanpak op duurzaamheid. De ambitie is daarbij om in 2050 energieneutraal, klimaatadaptief en circulair te zijn. We zetten daarbij in op drie pijlers (energie, klimaat en circulaire economie).

Verkeer is een ander belangrijk aspect. Een veilige verkeersafwikkeling draagt immers bij aan een goede, prettige en bovenal veilige leefomgeving. Op dit moment ervaren de bewoners van Steenbergen en Dinteloord overlast van zwaar verkeer door de kernen. We geven dan ook prioriteit aan een randweg Steenbergen en de omleidingsroute Dinteloord. Daarbij kijken we in nauwe samenhang naar andere ruimtelijke ontwikkelingen, want net als bij de ontwikkelplannen hebben verschillende ontwikkelingen impact op elkaar. Verkeerskundige ontwikkelingen hebben dan een impact op de ruimtelijke ontwikkelingen en andersom.

Een goede leefomgeving kan ook niet zonder degelijk maatschappelijke vastgoed, denk aan een gezondheidscentrum, gemeenschapshuizen en scholen, stuk voor stuk belangrijke elementen in een goede leefomgeving voor alle leeftijden. We zetten ons Maatschappelijke vastgoed in voor het behalen van de gemeentelijke doelstellingen. Daarbij hanteren we als uitgangspunt de kadernota Vastgoed Faciliteert, welke door de raad is vastgesteld. Met deze uitgangspunten in het achterhoofd stellen wij in 2023 vastgoed- en accommodatiebeleid op.

Het economische profiel van de gemeente Steenbergen raakt niet alleen de gemeente, maar ook de bredere regio. Steenbergen voorziet dan niet alleen in werk voor zijn eigen inwoners, maar ook voor de regio en daarbuiten. We streven daarom naar een sterke lokale en regionale economie, waar ruimte is voor de ondernemer, werkgever en werknemer. We willen dan ons economisch profiel versterken. Als basis gebruiken wij hiervoor het beleidskader en het uitvoeringsprogramma Economische Kracht. We zetten dan in op onze 3 pijlers die ons economische profiel vormen (agrofood, bedrijventerreinen en vrijetijdseconomie). Later voegen we daar de zorgeconomie aan toe. We geven dus verder uitvoering aan het beleid binnen het uitvoeringsprogramma Economische Kracht. Daarbij zoeken we ook de integratie met de zorgeconomie.

En dan keren we als laatste terug naar de gemeente zelf, of beter gezegd de organisatie. De voorgaande prioriteiten en ambities vragen in toenemende mate om een sterk samenspel tussen college, raad en ambtelijke organisatie. Want er liggen ook dilemma’s en risico’s op de loer. En onze dagelijkse werkzaamheden, in het belang van onze inwoners, mogen er niet onder lijden. Daarom zijn we druk bezig met de doorontwikkeling van onze organisatie. Uitgangspunten hierbij zijn werken vanuit de bedoeling en, onveranderd, “de juiste mensen op de juiste plek de juiste dingen laten doen”. Dit is ook noodzakelijk, omdat de wereld om ons heen sterk is veranderd door een aaneenschakeling van crises. We geven daarom een slag aan de organisatieontwikkeling. Daarmee creëren we een basis in onze systeemwereld en in onze cultuur waardoor we de juiste dingen kunnen (blijven) doen en aan kunnen blijven sluiten bij de veranderingen in de maatschappij.