Beleidsindicatoren

In de programmabegroting 2021 is een eerste set van effecten en daarbij behorende indicatoren opgenomen.

Met effectindicatoren, gekoppeld aan een kernachtige beschrijving van het gewenste maatschappelijk effect (wat willen we op de lange termijn bereiken?), kan de kaderstellende en controlerende rol van de raad worden versterkt. Het biedt de mogelijkheid om het politieke debat te voeren op de inhoud en accenten te leggen.

De basis voor het werken met maatschappelijke effecten is gelegd tijdens een workshop met de raad in 2018. Daar is de wens uitgesproken om:

  • de kaderstellende en controlerende rol op strategisch niveau te versterken;
  • meer inzicht te krijgen in de keten effect – doel – activiteit en geld;
  • faciliteren van het keuzeproces.

Daarbij is meegegeven de kracht vooral te zoeken in de beperking, te kijken naar goede voorbeelden bij andere gemeenten en gebruik te maken van indicatoren die beschikbaar zijn in bestaande monitoren.

Op basis van het raadsakkoord “Aan de Slag!” zijn voor elk programma de maatschappelijke effecten gedefinieerd met daaraan gekoppeld een set van indicatoren. Voor elke indicator is niet alleen de meting voor Steenbergen opgenomen, maar, waar mogelijk, ook de landelijke score. Alle indicatoren zijn voorzien van een streefwaarde. Deze streefwaarde is een voorzet van het college. Het is aan de raad om te bepalen op welk niveau de streefwaarde moet worden gezet.

Samen met het auditcommittee is geconcludeerd dat we met de uitwerking van maatschappelijke effecten en indicatoren een goede basis leggen voor het versterken van de rol van de raad. Ook is geconstateerd dat vooral het gesprek over de indicatoren en de streefwaarden van politieke betekenis kan zijn. Haalbaarheid en betaalbaarheid zijn relevante aspecten hierbij.

Per programma zijn de wenselijke maatschappelijke effecten weergegeven. De doelen voor de kortere termijn, die bijdragen aan het verkrijgen van het maatschappelijke effect, zijn beschreven, Vervolgens zijn de acties of maatregelen weergegeven die we inzetten om die doelen, en uiteindelijk het maatschappelijk effect te behalen. De mate waarin we het wenselijke maatschappelijke effect benaderen, wordt gevolgd door de (effect)indicatoren.

Bij het opstellen van deze eerste set indicatoren waren we ons bewust van het feit dat een aantal indicatoren gedateerd was. Dat gold met name voor de indicatoren die zijn ontleend aan de burgerpeiling van waarstaatjegemeente.nl. Daarbij is aangegeven in 2021 een nieuwe meting uit te voeren. De opdracht voor het uitvoeren van deze burgerpeiling is verstrekt, de uitvoering is gestart, echter de resultaten zijn helaas niet tijdig beschikbaar om in de programmabegroting te verwerken. De uitkomsten worden verwacht op 21 oktober 2021. Uiteraard stellen wij alles in het werk om de raad tijdig te informeren over de resultaten, zodat deze nog kunnen worden betrokken bij de behandeling van de begroting.

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2022 is een motie aangenomen met als onderwerp 'opzetten indicator voor recreanten en toeristen'. De mogelijkheden van zinvolle indicatoren zijn bekeken. Indicatoren met toegevoegde waarde sluiten niet aan bij bestaande metingen, waardoor we zelf een methodiek en analyse moeten opstellen met dito kosten. Momenteel wordt verkend of een monitor regionaal opgezet kan worden, zodat kosten minder worden en effect op regionaal niveau duidelijker wordt. De resultaten worden verwacht na de opzet van de begroting 2022. Afhankelijk van vorm en samenwerking kunnen eventuele extra kosten bepaald worden.